Quotes, Sayings, Laws and other things people have said or written down.
Some are well known, some are drop dead famous, some are local, and some are blatantly obscure.

 
 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
(All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race, or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted.)

-- Artikel 1 van de Grondwet (Article 1 of the Dutch Constitution)

"Je Maintiendrai,"
"Ik zal handhaven"
"I will maintain"

-- William (the "Silent") of Orange-Nassau - has become the motto of the House of Orange and Nassau, the Royal Family of the Netherlands. Also since 1815 motto on the coat of arms of the Kingdom of the Netherlands.

"Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de mon âme et de ton pauvre peuple."
"Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij en met uw arme volk."
"My God, my God, have pity on me and your poor people"

-- William (the Silent) of Orange - Nassau - Last words after being mortally wounded by Balthasar Gérard a French catholic fanatic assassin

"Hij die de wereld for Christus wil winnen, moet de moed hebben om er mee in conflict te komen."
“He who wants to win the world for Christ must have the courage to come in conflict with it.”

-- Friar Professor Doctor Titus Brandsma (1881 the Netherlands - 1942 Dachau - Germany)

Vis unita fortifor
(united strength is stronger)

-- Motto of the province Groningen

"Eendracht maakt macht"
"Unity creates power"

-- Motto of the Republic of the United Netherlands (Present day Kingdom of the Netherlands) 1588-1795

Stultorum plena sunt omnia
(The world is a madhouse)

-- Unknown

Date Caesari quae Caesaris
(Give Caesar what belongs to Caesar)

-- Quote on the former Gold-exchange house in the city of Groningen, The Netherlands)

"Rede, welke de vijand is van alle Tirannen, leert ons dat de waarheid net zo onbeteugelbaar is als licht."
"Reason, which is the adversary of all tyrants, teaches us that the truth can be as little restrained as light."

-- Town magistrates of Leiden 1581 in reply to a order from the central authorities to control and censure books

"Et suis encores délibré avecq l'ayde de Dieu de pousser oultre".
Vrij vertaald: "We gaan door met Gods hulp".
free translated "We continue with god's help."

-- William (the "Silent") of Orange-Nassau as reaction on the invasion of Spanish troops in the Netherlands 1568

"In het leven is het óf sterven óf liegen. Persoonlijk heb ik nooit de moed gehad mijzelf van kant te maken."
"In life it's either dying or lying. Personally I never had the courage to commit suicide."

- Louis Ferdinand Céline

"Filosofen zijn mensen die de hele dag nadenken over de zin van het leven. Ik weet niet wat de zin van het leven is, maar volgens mij in ieder geval niet om daar de hele dag over na te lopen denken."
"Philosophers are people, who think the entire day about the meaning of life. I don't know what the meaning of life is, but I am sure it isn't about thinking of it the entire day."

- Theo Maassen Ruwe Pit

"Eer de burger over één nacht ijs gaat, danst de idioot op het water."
"Before the citizen crosses one night's ice, the idiot will dance on the water."

- Bertus Aafjes

"Je wordt geboren, je leeft een tijdje, je begrijpt er geen bliksem van en je gaat dood. "
"You are born, you live for a while, you don't understand **** of it and you die."

- Belcampo

"De mens is een stuk wrakhout op de oceaan des levens"
"Man is a piece of wreckage on the ocean of life."

- Belcampo

"Als je één goal meer maakt dan de ander, dan win je."
"If you score one more goal than the other, you win."

- Johan Cruijff - Dutch Soccer Star in the 70's

"Ervaring. Dat heb je of dat heb je niet."
"Experience. Either you have it or you don't have it."

-- Johan Cruijff

"Toeval is logisch."
"Coincedence is logical"

-- Johan Cruijff

"Ieder voordeel heeft z'n nadeel."
"Every advantage has it's dis-advantage."

-- Johan Cruijff

"Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt me logisch."
"I am opposed to everything, Until I make a decision, then I all for it. Which is logical."

-- Johan Cruijff

"De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn."
"The truth never exactly is, as you think it should be."

-- Johan Cruijff

"Je moet schieten, anders kun je niet scoren"
"You'll have to shoot, otherwise you can't score."

-- Johan Cruijff

"Politiek is een spel en ik probeer het goed te spelen"
"Politics are a game and I try to play it well."

- Joop den Uyl -Dutch politician & Former prime-minister

"Alea iacta est"
"De teerling is geworpen."
"The die is cast."

- Julius Caesar

"De beschaving van een volk is af te meten aan het aantal wouden dat wordt geveld om er tissues van te maken"
"Civilization of a people can be measured in the number of forests cut down to make tissues out of it."

- Midas Dekkers

"Zijn moeder wilde bijna nooit naar de dierentuin. Al die opgesloten beesten, dat vond ze zielig. 'Je gaat toch ook niet een dagje naar de gevangenis?'. zei ze dan."
His mother almost never wanted to go to the zoo. She found it heartwrenching those caged animals. 'You don't go for a day trip to a prison either' was her reply.

- Midas Dekkers - Dutch Biologist

"Een gek indien hij swijgen kan, Gaet door voor een verstandigh man"
"A fool, when he can remain silent, passes for a sensible man."

- Constantijn Huygens

"Met sommige vrienden heb je geen vijand meer nodig."
"With some friends you don't need enemies."

- Theo van Gogh

"Het leven is meer maandagochtend dan zaterdagavond."
"Life is more Monday morning than Saturday evening."

- Godfried Bomans

"Alvorens zich te beklagen is het nuttig zich deze vraag te stellen: zou ik een ander willen zijn?"
"Before complaining, it might be useful to ask oneself this question; Would I want to be someone else?"

- Godfried Bomans

"Hij die als laatste lacht, heeft het slechte nieuws nog niet gehoord."
"He who laughs last has not heard the bad news yet."

- Bertolt Brecht.

"Wie A heeft gezegd hoeft geen B te zeggen. Hij kan ook toegeven dat A fout was."
"Who said A doesn't have to say B. He could admit that A was wrong."

- Bertold Brecht

"Als de regering ontevreden is over het volk, waarom kiest ze dan geen nieuw volk?"
"If the government is unsatisfied with the people, why doesn't it elect a new people?"

- Bertold Brecht

"Ze zijn erg goed in het je vandaag vertellen wat je morgen moet doen, maar eigenlijk gisteren al had moeten doen."
"They are very good in telling you today what you should do tomorrow, but really should have done yesterday"

-- An uncle of mine about his wife and her sisters (my aunts)

"Het puntje van een gauwe pen, is het felste wapen dat ik ken."
"The tip of a golden pen, is the fiercest weapon that I know."

-- Jacob Cats

"Wie twee hasen jaeght, vangt er veeltijts geen."
"He who chases two hares, usually does catch neither of them."

-- Jacob Cats
"Drie eygenschappen noodigh in de Chirurgie: Een valcken oogh, Een leeuwen hert, Een juffers hant."
"Three skils needed in surgery: a falcon's eye, a lion's heart, a woman's touch."

-- Jacob Cats
"Een zwaard, een paard, een schone vrouw. Leent niemand uit als met berouw."
"A sword, a horse, a beautiful woman. No one lends without regret."

-- Jacob Cats
"Als de mensen geweest waren wat hun grafschriften vermelden, zouden zij reeds veel eerder gestorven zijn: van verveling."
"If people were what their epitaths say, they would have died much earlier: of boredom."

-- Godfried Bomans

"Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen."
"Many people have a good conscience, thanks to a bad memory."

-- Godfried Bomans

"Van alle drijfveren, die alleenheersers tot handelen bewegen, is deze wel het zeldzaamste: het welzijn van het land."
"Of all motives, which make dictators take action, is this the rarest: the well being of the country."

-- Godfried Bomans

"Wees uzelf zei ik tot iemand, maar hij kon niet, hij was niemand."
"Be yourself I said to someone, but he couldn't, he was nobody."

-- Godfried Bomans
"De geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst."
"History is the present, seen through the future."

-- Godfried Bomans

"Voor vriendschap is de tijd een bondgenoot, voor de liefde een gevaar."
"For friendship time is an ally, for love a danger."

-- Godfried Bomans

"Het is een dwaling te menen dat de vrouw ijdel is. Alleen mannen zijn ijdel. De vrouw wenst slechts het voorwerp van deze ijdelheid te zijn."
"It is an error to mean that the woman is vain. Only men are vain. The woman only wishes to be the object of this vanity."

-- Godfried Bomans

"Jaloezie drukt het verlangen uit, zich met de benijde te meten en is als zodanig een compliment."
"Jealousy expresses the desire, to measure oneself against the envied one and in that way is an compliment."

-- Godfried Bomans

"We doen alles voor de laatste keer."
"Everything we do, is for the final time."

-- Godfried Bomans

"Geloven en weten zijn twee rails, die evenwijdig lopen en elkaar nooit ontmoeten, behalve bij het kind."
"Religion and knowledge are two rails, which run parallel but never meet, except with the child."

- Godfried Bomans

"Opinieonderzoek: mensen naar een mening vragen die ze niet hebben."
"Polls: Asking people for opinions they don't have."

-- Wim Kan

"Je moet in Nederland altijd precies weten hoe ver je te ver kunt gaan."
"In the Netherlands you always need to know exactly how far you can go."

-- Wim Kan
"Dansen is bidden met de benen; marcheren is vloeken met de voeten."
"Dancing is praying with the legs; marching is cursing with the feet."

-- Wim Kan
"Democratie is de wil van het volk. Elke ochtend lees ik verbaasd in de
krant wat ik nou weer wil."
"Democracy is the will of the people. Every morning in the paper I read to my amazement what I want now."

-- Wim Kan
"Golf is knikkeren voor jongens die niet willen bukken."
"Golf is playing marbles for boys who don't want bend their knees."

-- Youp van 't Hek
"Op carnaval toont men zijn waar gezicht door een masker op te zetten."
"During Mardi Gras one shows his true face by wearing a mask."

-- Fons Jansen
"Opvoeding: nadelig gevolg van samenwonen met ouders."
"Education: dis-advantage of living with parents."


-- Fons Jansen
"Er is durf nodig om te geloven in je eigen twijfels."
"It takes courage to believe in your own doubts."


-- Fons Jansen
"Definitie van biechten: klikken over jezelf."
"Definition of confession: telling tales about yourself."


-- Fons Jansen
"Waarom ik altijd zo jachtig ben? Zeker bang dat ik m'n dood niet haal. Dat ik al vóór mijn dood de pijp uit zal gaan."
"Why I am always in a hurry? Maybe because I am afraid not to make it in time for my own death. That I might kick the bucket before I die."


-- Fons Jansen
"Een artist is iemand die beledigd is als je hem niet herkent en geïrriteerd als je hem wel herkent."
"An artist is someone who is insulted if you don't recognise him and irritated if you do recognise him."


-- Fons Jansen

"'t Liekt zo mooi, dat laand mit aal zien kleuren, Ze stoanen in blui: t is lila, roze en wit, As bie haarfstdag de luchten zwoarder worden, Din gaait allinneg nog om wat der onder zit."
"The fields look so pretty with all their colors, when they bloom it is purple, pink and white. When in the fall the skies grow heavier then only what's underneath it, matters."

-- Ede Staal - Doar bluit mien eerappellaand.

"n Klok dij luudt n knitter, In t matglas van mien denken."
"A clock chimes a burst in the frosted glass of my thoughts."

-- Ede Staal - De Nacht

"Woar ie de woorden heuren, dij joen gedachten kleuren, De ziel van elk verhoal, Joen aigen toal."
"Where you hear the words, That colour your thoughts, The soul of every story, Your own language."

-- Ede Staal - Wat moakt t oet

"Intaminatis Fulget Honoribus"
"Hij blinkt in onbezoedelde Ere"
"He shines with untarnished honour"

-- Inscription on the pedestal of Lieutenant - Admiral Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607 - 1676)

Het land reddeloos, de regering radeloos, het volk redeloos
The country irrecoverable, the government desperate., the populace irrational

-- The description by the Dutch of the year 1672 a.k.a. The disaster year in the Netherlands. The Republic of the 7 united provinces (as the Netherlands was called then) found itself under attack by the English, the French and troops of the Bishops of Cologne and Münster. The Populace blamed State Counsilor Johan de Witt and his brother Cornelis de Witt (fueled by rumors of treason and bribery) for the disaster and lynched them both in the Hague

"al siet men de lui - men kent se niet."
"Eventhough you see people - It doesn't mean you know them."

-- G.A.Bredero 1585 - 1618 Dutch Playwright

De Tuinman en de Dood

Een Perzisch edelman
Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: 'Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen ik achter mij keek. Daar stond de Dood

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!' -

Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.

'Waarom,' zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?'

Glimlachend antwoord hij: 'Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.'

The Gardener and Death

A Persian Nobleman tells
This morning, pale as a sheet, my gardener
Enters my house. 'Lord, Lord, one moment please!.

Yonder in the rosegarden, I trimmed stem after stem,
When I looked behind me, there stood Death.

I was scared and hurried along the otherside
But just saw the threat of his hand.

Master, your horse and let me go without delay
Before the evening I will reach Ispahan

This afternoon (long gone he was since)
I met Death in the Ceder-park

'Why,' I asked, because he waited in silence,
'Did you threaten my servant this morning?'

Smiling he answers: 't'was no threat
From which your gardener fled, I was surprised,

When I noticed here still working in the morning
Him, who I am supposed to collect in the evening at Ispahan

-- P. N. van Eyck (1887-1954) Dutch poet

 
Back